CHEVRON 1000 THF

CHEVRON 1000 THF là dầu thủy lực máy nông nghiệp đa chức năng chất lượng cao, được pha chế đặc biệt  sử dụng cho hộp số truyền động, cầu, thắng ướt và hệ thống thủy
lực của máy nông nghiệp.