CALTEX DELO XLC

CALTEX DELO XLC là chất làm mát tải cho động cơ tải  trọng nặng gốc ethylene glycol chứa chất  ức chế ăn mòn hữu cơ với công ghệ bản quyền có tên là aliphatic carboxylates…