HAVOLINE XTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT CONCENTRATE

HAVOLINE XTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT CONCENTRATE là chất làm mát động cơ đơn pha gốc ethylene glycol dựa trên công nghệ phụ gia ức chế cống ăn mòn…