TOTAL JARYTHERM BT 06

TOTAL JARYTHERM BT 06 là dầu truyền nhiệt tổng hợp,được tạo ra từ sự pha trộn của các đồng phân dibenzyltoluene.