TOTAL JARYTHERM DBT

TOTAL JARYTHERM DBT là chất lỏng truyền nhiệt tổng hợp dựa trên hỗn hợp các đồng phân mono và dixilylxylen. Đối với hệ thống kín không tiếp xúc với không khí.