TOTAL SERIOLA K 3120

TOTAL SERIOLA K 3120 là dầu truyền nhiệt  hay còn gọi là dầu gia nhiệt, dầu tải nhiệt, dầu dẫn nhiệt, dầu bảo ôn gốc tổng hợp và hệ phụ gia đa chức năng