TARO 30 DP SAE 30 – 40

DẦU NHỚT TARO 30 DP SAE 30 – 40 Dùng trong động cơ không có pa tanh bàn trượt trung tốc trong các trạm phát điện tĩnh tại kể cả những loại mới nhất, đặc  biệt trong điều kiện vận hành hệ số tải cao.