MOBIL VACUOLINE 500 SERIES

Mobil Vacuoline 500 Series là các dầu tuần hoàn tải nặng, hiệu năng cao có sáu cấp nhớt.