SHELL TURBO T 32

Shell Turbo T 32 là dầu Tuabin Shell tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp được phát triển để có thể đáp ứng yêu cầu của các hệ thống tuabin

Danh mục: Từ khóa: