Nước làm mát ô tô Delo ELC Antifreeze/Coolant Concentrate

Hệ thống làm mát trong hàng hải yêu cầu chất làm mát chứa ni-trít….