PLC SUPERTRANS

PLC SUPERTRANS là dầu cách điện  có chất lượng cao được tinh chế theo một qui trình đặc biệt