TOTAL LUNARIA FR 32 46 68 100

TOTAL LUNARIA FR 32 46 68 100 là dầu máy nén lạnh gốc khoáng naphtenic