TOTAL LUNARIA K 32 46 68

TOTAL LUNARIA K 32 46 68 là dầu máy nén lạnh sử dụng cho môi chất làm lạnh amôniắc (R 717) và R12, R22, R123, R502..