MOBILL SHC 500 SERIES

Mobil SHC 500 Series là dầu hiệu suất đặc biệt dầu thủy lực hình thành từ tổng hợp, sáp miễn dịch cơ sở hydrocarbon kết hợp với một hệ thống phụ gia siêu ổn định thiết kế một cách cẩn thận

Danh mục: