CALTEX COMPRESSOR OIL EP VDL 100

CALTEX COMPRESSOR OIL EP VDL 100 là nhớt gốc khoáng hiệu năng cao, được pha chế đặc biệt cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt….