AZMOL LITOL 24

AZMOL LITOL 24  là một hỗn hợp đặc của dầu khoáng với chất làm đặc xà phòng liti của 12-hydroxystearicaxit…