SHELL OMALA S2 GX 100

Shell Omala S2 GX 100 là loại dầu bánh răng 100 có độ nhớt động học ISO VG ở 40 độ C là 100