TOTAL VALONA ST 5022

TOTAL VALONA ST 5022 – Total VALONA ST 5022 là dầu gia công kim loại đen nặng. Không chứa clo và tạp chất.