TOTAL VULSOL MSF 7200

TOTAL VULSOL MSF 7200 là dầu tổng hợp sử dụng trong gia công cắt gọt và mài