TOTAL ALTIS EM 2

Total Altis EM 2 được thiết kế đặc biệt bôi trơn các vòng bi động cơ điện