TOTAL ALTIS SH 2

Total Altis SH 2 mỡ tổng hợp hiệu suất cao hoạt động ở mọi điều kiện nhiệt độ. Ðặc biệt ứng dụng cho việc chỉ châm một lần cho bôi trơn suốt đời của ổ.