KEO DEVCON 11700 CERAMIC REPAIR PUTTY

DEVCON 11700 CERAMIC REPAIR PUTTY bao bì 3lb là hợp chất epoxy chứa đầy alumin mịn, có thể trát được dùng để xây dựng lại và bảo vệ các thiết bị chế biến chịu tác động của ăn mòn, xói mòn, xâm thực, hóa chất và axit.

Danh mục: