KEO DEVCON 10110 PLASTIC STEEL PUTTY

Keo DEVCON 10110 PLASTIC STEEL PUTTY Devcon A IRP460 là một loại mát tít hệ nhựa epoxy 2 thành phần có pha trộn bột kim loại.

Danh mục: