KEO DEVCON 10240 PLASTIC STEEL 5 MINUTE (SF)

KEO DEVCON 10240 PLASTIC STEEL 5 MINUTE (SF) – Devcon IRP400  là mát tít epoxy có pha trộn bột thép, hóa rắn nhanh.

Danh mục: Từ khóa: