KEO DEVCON 11800 UNDERWATER REPAIR PUTTY (UW)

KEO DEVCON 11800 UNDERWATER REPAIR PUTTY (UW) sở hữu công nghệ hiệu suất cao để sửa chữa, vá lỗi và xây dựng lại thiết bị trong môi trường thường xuyên ẩm ướt, kể cả dưới nước.

Danh mục: Từ khóa: