KLUBER KLUBERTEMP HM 83-402

Mỡ thực phẩm chịu nhiệt KLUBER KLUBERTEMP HM 83-402 là mỡ bôi trơn dài hạn chịu nhiệt dựa trên polyetherene perfluorinated và PTFE…