QUAKERTEK VERKOFLUOR RT-2

Mỡ bôi trơn tổng hợp hiệu suất rất cao dựa trên gốc PFPE (perfluoropolyether) và được làm đặc bằng PTFE (polytetrafluoroethylene)